Archiefcategorieën: 1 Openbaar bestuur
1.1 Plaatselijk bestuur
1.1.1 Gemeentebestuur van Zoetermeer en Zegwaart
Nummer004
NaamGemeentebestuur van Zoetermeer, 1813 - 1939
Periode1813-1939
AantekeningenDe volgende archieven zijn digitaal beschikbaar: - Notulen van de gemeenteraad, 1833-1938 (nr. 1 t/m 7) - Notulen van het college van burgemeester en wethouders, 1844-1939 (nr. 10 t/m 18a) - Jaarverslagen, 1937-1935 (nr. 390 - 484) - Registers van ingekomen stukken en uitgaande brieven, 1813-1838 (nr. 34 t/m 51a en 365) - Agenda's van ingekomen stukken, 1839-1939 (nr. 366 t/m 387) - Registers van uitgaande brieven, 1839-1918 (nr. 52 t/m 72) - Bevolkingsregisters, 1817-1909 (nr. 1794-1805) - Bevolkingsregisters dienstboden, 1885-1936 (nr. 1806 en 1809) - Militieregisters, 1841-1936 (nr. 820, 840 t/m 881). Klik in de 'hele toegang' op de beschrijving van een bestanddeel om de scans te raadplegen. De bevolkingsregisters zijn tevens op naam doorzoekbaar op www.allezoetermeerders.nl

 •  Inleiding
  •  Geschiedenis van de archiefvormer
   • (Inleiding 1955)

    Het in december 1811 op Franse wijze ingerichte bestuur der gemeente bleef, ook na het gedeeltelijke herstel der heerlijke rechten in 1814 en de invoering van het bestuursreglement van 1817, in wezen bestaan. De maire, van 1813 tot 1817 president van het plaatselijk bestuur geheten, kreeg in 1817 de titel van schout. Hij werd bijgestaan door twee assessoren. Bij Koninklijk Besluit werd de titel in 1825 van schout veranderd in die van burgemeester. In 1851 die van assessoren in wethouders.

    De gemeenten Zoetermeer en Zegwaart hebben reeds van het begin der 19e eeuw af allerlei zaken gemeenschappelijk geregeld, en er bestond dus van de aanvang af een tendens tot combinatie.In 1846 werd de vereniging van beide gemeenten reeds besproken, doch tot samenvoeging kwam het toen niet. in 1850 hebben een aantal hoogst aangeslagenen van Zegwaart zicht per request tot de Gouverneur der provincie Zuid-Holland gewend met het verzoek, de samenvoeging te bevorderen. Het toentertijd bestaande aanzienlijk verschil in gemeentelijke welstand heeft blijkbaar de Gouverneur ervan weerhouden voorstellen tot vereniging der beide gemeenten bij de Regering aanhangig te maken.Naar aanleiding van een rondschrijven van Gedeputeerde Staten aan de Burgemeester en Wethouders der gemeenten in Zuid-Holland in 1920, waarin de vereniging van gemeenten in het algemeen ter sprake werd gebracht, had tot gevolg, dat in Zoetermeer en Zegwaart het vraagstuk in studie is genomen. Er werden commissies benoemd, die tot de conclusie kwamen, dat een samenvoeging geen bezuiniging van betekenis zou opleveren.

    Eerst in 1931 is deze zaak weder in een gecombineerde raadsvergadering der beide gemeenten ter sprake gebracht. Bij de Wet van 25 april 1935 (S 205) werd bepaald, dat de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart met ingang van 1 mei 1935 werden verenigd tot een gemeente onder de naam Zoetermeer.

     

    Deze inventaris, die dateert van omstreeks 1955, is in 1998 opnieuw uitgetypt. Daarbij zijn tevens de verwijzingen en andere aanpassingen van de afgelopen veertig jaar verwerkt.
    Te zijner tijd zal de gehele inventaris systematisch worden geordend. Nu zijn de zaken nog grotendeels op trefwoord te vinden.


    Ronald Grootveld
    2000

    Nawoord december 2020: om de toegankelijkheid te vergroten zijn de bouwvergunningen (nrs. 1641-1646) per dossier beschreven en voorzien van een subnummer. Deze subnummers zijn toegevoegd aan de inventaris.

  •  Geschiedenis van het archiefbeheer
   • Deze inventaris, die dateert van omstreeks 1955, is in 1998 opnieuw uitgetypt. Daarbij zijn tevens de verwijzingen en andere aanpassingen van de afgelopen veertig jaar verwerkt.

    Omdat de ordening op trefwoorden in de praktijk veel zoekwerk opleverde, zijn de beschrijvingen nu ook systematisch geordend, met behoud van de bestaande nummering.

    Het eerste gedeelte van de inventaris bevat de archiefstukken van algemene aard (notulen, verslagen en correspondentie betreffende meerdere onderwerpen tegelijk). Dan volgen de archiefstukken die te maken hebben met de organisatie van de gemeente Zoetermeer zelf. Weer daarna komen de beschrijvingen van de papieren die voortvloeien uit de uitoefening van taken. Aan het einde van de inventaris zijn enkele archiefjes beschreven die ooit bij het archief van de gemeente zijn gedeponeerd.

    Bij bestudering van de inventaris lijkt het alsof uit de 19e eeuw nauwelijks materiaal bewaard is gebleven. Dat zit echter veelal “verstopt” in de series correspondentie. Ook uit de jaarrekeningen en de bijlagen daarbij is bijzonder veel detailinformatie op te diepen uit die en latere periodes.

     

    Het door de beide gemeentebesturen gevormd archief is niet meer in de oorspronkelijke vorm bewaard. In het begin van de 20e eeuw zijn de 19e-eeuwse series, voor zover het de losse stukken betreft, opgelost in alfabetische rubriekenstelsels. Het oorspronkelijke stelsel werd later wel vervangen door een ander (Gouverneur?), maar het eindresultaat geeft de indruk, dat soms twee systemen dooreen gebruikt zijn, waardoor op twee of meer plaatsen gelijksoortige stukken onder verschillende titels waren ondergebracht.

     

    De verandering door ons aangebracht in de door de administratie gevormde bundels en dossiers beperken zich tot combinatie van wat, bij gebreke van één leidende geachte, in de loop der jaren verspreid geraakt was. De beschrijvingen van deze bundels zijn in de inventaris gerubriceerd onder een zo klein mogelijk aantal, dus zo ruim mogelijke trefwoorden voor onderwerpen uit de gemeente-administratie, De trefwoorden zijn alfabetisch geordend, terwijl gepoogd is met een minimum verwijzingen toch altijd het rechte spoor te wijzen. Dat de oplossing uit archivistisch oogpunt fraai is, zullen wij de laatsten zijn te beweren. Wel hebben wij de verwachting, dat zij voor de ambtenaar ter secretarie, die stukken moet lichten, zal blijken begrijpelijk en praktisch bruikbaar te zijn.

 •  Inhoud en structuur van het archief
  •  Selectie en vernietiging
   • Alle stukken zitten in zuurvrije omslagen vrij van bindmiddelen

 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  •  Openbaarheidsbeperkingen
   • De stukken zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

 •  Inventaris