Archiefcategorieën: 4 Bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen
4.9 Culturele en erfgoedinstellingen
Nummer119
NaamStichting Molen De Hoop, 1978 - 1988
Periode1978-1988

 •  Context
  •  Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
   • De Stichting Molen De Hoop werd op 10 januari 1984 opgericht. Aanleiding daarvoor was de noodzaak tot restauratie van de molen. Een eerdere Stichting De Hoop was daarin niet geslaagd, mede vanwege het particuliere bezit van de molen. In 1983 kwam de molen De Hoop in gemeentelijk bezit. De gemeenteraad besloot in 1984 tot overdracht in eigendom aan de eerstgenoemde stichting en tot restauratie van de molen. De Stichting Molen de Hoop had tot doel het bedrijfsklaar maken en houden alsmede de exploitatie van koren molen De Hoop aan de 1e Stationsstraat 37a; het stimuleren van de belangstelling voor genoemde molen en de coördinatie van alle molenactiviteiten en beleidsvoering in dat opzicht. Het vermogen en de middelen van de stichting werden gevormd door subsidies, donaties en gelden uit inzamelingsacties, alsmede datgene dat de stichting verkreeg door erfstelling, legaat, schenking en dergelijke.

    De stichting werd bestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een aantal leden, oneven in aantal en ten hoogste elf. Aan het bestuur was ook adviseurs toegevoegd. In het bestuur konden de volgende instanties vertegenwoordigers benoemen: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, de vereniging Öud Soetermeer, de Juniorkamer en De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van molens in Nederland verbonden. Ook uit de plaatselijke bevolking konden leden benoemd worden, al mochten die geen binding hebben met de voornoemde instellingen. Er waren een vrijwillige molenaar en assistent-molenaars in dienst. Voor de eerste gold een molenaarsovereenkomst. De molenaar diende gediplomeerd te zijn. Hij gold als een spil in het molennet. Er waren onder meer een bedrijfscommissie, een financiële commissie, een pr-commissie, een sollicitatiecommissie en een kascontrolecommissie actief. De bedrijfscommissie was verantwoordelijk voor de (ambachtelijke) exploitatie van de molen. De molen produceerde onder meer voor de lokale bakkers, met wie het bestuur regelmatig in vergadering was.

    Aan de Molen De Hoop was een molenbedrijf / molenwinkel verbonden. Daar werden meelproducten en souvenirs verkocht. Producten werden ook van andere molens betrokken. Voor de producten werd reclame gemaakt via advertenties in de lokale en regionale pers. Er werden ook rondleidingen op de molen georganiseerd. Er werden regelmatig bezoeken aan andere molens afgelegd in het kader van de oriëntatie op de meest gewenste exploitatie van de eigen molen. Binnen de stichting was sinds 24 juni 1986 de Vereniging Vrienden Korenmolen De Hoop actief, waarvan het secretariaat bij de secretaris van de stichting berustte. De vereniging had een eigen bestuur. Vanuit de vereniging zat een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de stichting.

    De molen is in 1897 gebouwd, na volledige verwoesting door brand van de vorige molen op 16 januari 1897. De nieuwe molen werd in 1960 en in de periode 1984 - 1986 gerestaureerd. Na de laatste restauratie is de molen in bedrijf gesteld als korenmolen, voor het eerst sinds 1936. De molen heeft de status van rijksmonument. Voor zover traceerbaar stond er al in 1586 een molen in de omgeving van de Stationsstraat. Voordat deze straat Stationsstraat heette was haar naam – reeds in de zeventiende eeuw - Molenweg, genoemd naar de aldaar staande molen.

  •  Geschiedenis van het archief
   • Het archief is in 2015 aan het Gemeentearchief Zoetermeer in eigendom geschonken.

 •  Inhoud en structuur
  •  Ordening
   • Het archief is in ordners aangeleverd. Tijdens de inventarisatie in 2016 zijn waar nodig onderwerpsgewijze bundels samengesteld. Een aantal archiefbescheiden was reeds gebundeld en deze bestaande ordening is gehandhaafd. Het archief beslaat 0,5 strekkende meter.

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Het archief is volledig openbaar.

 •  Beschrijvingsbeheer
  •  Verantwoording
   • Het archief is geïnventariseerd door Cees Heeren.

 •  Inventaris